• شب سوم
  • حضرت رقیه.س
  • شور
  • عالیه رجبی
  • چی میشه نیزه دارت بذاره
  • ملودی مشابه چشام‌تره‌لبام‌غرق‌آهه
  • حلقه ادبی ریان

چی میشه نیزه دارت بذاره
منو بغل بگیری،دوباره
ببین منو توی خرابه با
لباس پاره

از رو نیزه حالمو ببین
نشسته غم توی چشام بابا
حالمو ببین
که جون نداره دست وپام بابا
حالمو ببین
چجور شکسته دندونام بابا

منو به زیر دست وپا،،زدن
تورو که میزدم صدا،،زدن
میون گریه ناهوا ،،زدن
ببین چقد منو بابا،،،زدن

بند دوم

بدون تو دلم غرق درده
روی لبم بابا آهه سرده
دلم برا بغل گرفتنت
بهونه کرده

بابا جونم کاش بدونی که
به روی صورتم رد دسته
کاش بدونی که
ورم ،نگاه خیسمو بسته
کاش بدونی که
ازاین جداییا شدم خسته

شکسته سنگا ابرومو،،، ببین
لرزیدنای زانومو،،، ببین
کبودیه رو بازمو،،،ببین
زخمای روپهلومو ،،،،ببین

بندسوم

ببین کبوترت نیمه جونه
کف پاهاش همه غرق خونه
چیا کشیده تو سفر فقط
خدامیدونه

دیگه بابا ،جون من نرو
یا میری منم ببر دیگه
جون من نرو
تا نشم شکسته تر دیگه
جون من نرو
جام نذار تواین سفر دیگه

ببین چقد حالم بده،،،بابا
پاهام چقد تاول زده،،بابا
جون به لب من اومده،،،بابا
بهم جواب رد نده،،،بابا