محرم۹۷-حضرت_علی_اصغر.ع-گذارت اگرسمت صحرابیافتد

#حضرت_علی_اصغر.ع
#شب_هفتم
#مناسب_واحد
#وحید_عظیم_پور
#حلقه_ادبی_ریّان

گذارت اگرسمت صحرابیافتد
هزاران نفس بایدازپابیافتد

چنان توی گهواره لبیک گفتی
که لکنت به لبهای عیسی بیافتد

من ازآسیه سرترم درمقامم
اگرکه به پای توموسی بیافتد

عزیزم  توهم مثل اکبرپریدی
که من هم قدم مثل لیلابیافتد

رجزخواندنت راکه آغازکردی
سرت رابپاتامبادابیافتد

پدربردبالاتوراتابگوید
علی دستگیراست،حتی بیافتد

کسی راکه دست خدابردبالا
محال است از قدوبالابیافتد

تورابردبالا و از قوم پرسید
کسی هست دردامن مابیافتد؟

امان ازامیری که دربین قومش
غریب و تک و زاروتنهابیافتد

ببین دشمنت قصدداردستون
همه خیمه هابی تو یکجا بیافتد

ببین بینشان حرف ردوبدل شد
حسین آمده توی دلهابیافتد

سرش دادزدحرمله ساکتش کن
نبایدعلی مطلبش جابیافتد

سپیدی زیرگلوراببین و
پسررانشان کن که بابابیافتد

چه کردندباتوکه بابات مانده
بیاید،به میدان رود،یابیافتد

بمیرم نبینم خدایی نکرده
سرکوچکت روی نی هابیافتد