محرم۹۷-حضرت_قاسم.ع-خدا به دست خودش یک” هنر” تراشیده

#حضرت_قاسم.ع
#شب_ششم
#غزل
#عالیه_رجبی
#حلقه_ادبی_ریّان

خدا به دست خودش یک” هنر” تراشیده
عسل، چکانده به خاک و” اثر” تراشیده

نشسته از سر ذوق و سلیقه اش این بار
به هیئت علوی، “شیر نر” تراشیده

به نام شاه کرم خانه ای بناکرده
برای بیت کریمانه، “در” تراشیده

برای اینکه جمل را دوباره زنده کند
پدر، نمونه گرفته ،”پسر” تراشیده

گرفته وام ز اخمِ نگاه سقا و
میان سینه ی تنگش “جگر” تراشیده

برای ذبح منای عمو سر آورده
کسیکه در صف حجاج ،”سر” تراشیده

بناست شرح مفصل شود مفاصل او
اگر براش قدی “مختصر” تراشیده

چه حیف! فرقه ی آهنگران کوفه نشین
برای قطع نهالی تبر تراشیده

میان معرکه تا کرد عرض اندامی
نشست لرزه به اندام ازرق شامی