محرم۹۷-شب اول-مناسب_واحد

مناجات_با_امام_حسین.ع
#شب_اول
#مناسب_واحد
#وحید_عظیم_پور
#حلقه_ادبی_ریّان

گفتم حسین روزی چشمم کثیر شد
باران گرفت وحال وهوا دلپذیر شد

آمد ندای حی علی ماتم الحسین
مادر بده لباس عزا را که دیر شد

راهی شدم به سوی قرارم سوی حسین
بال فرشته آمد و فرش مسیر شد

تا میرسم حسینیه باید نفس نفس
گریه کنم برای لبی که کویر شد

گریه کنم برای تو ای شاه تشنه که
جای کفن لباس مزارت حصیر شد

تو روی نیزه رفتی و بالا نشین شدی
رفتی و نفس سرکش من سر به زیر شد