#امام_حسین.ع
#شب_دهم
#واحد_سنگین
#بابا_ببین_گلت_چه_مبهوته
#عالیه_رجبی
#حلقه_ادبی_ریّان

دویدم و از نفس افتادم
تابرسم صددفه جون دادم
بادیدنت ازسوز دل میره
به آسمون صدای فریادم

افتاده چشم خیسم به جسم پاره پاره
یک تن بی سری که
کفن نداره

باچشمای خودم دیدم
چجوری غریب گیر آوردنت
دور سرت حلقه زدن
باهرچیزی که میشد زدنت
برات بمیره خواهرت
افتاده زیر پاشون بدنت
حسین جانم…۴
……….
چی به سر جسم تو آوردن
به روی نی سرتورو بردن
تنت پراز تیره و نامردا
توی گلوت نیزه فرو کردن

گرگای این بیابون یوسفمو دریدن
صدای ناله هامو
نمیشنیدن

میخوام بغل کنم تورو
میترسم تنت از هم بپاشه
جونی نداره زینبت
چجوری آخه ازت جداشه
قرارمون نبود داداش
که‌زینب.س یروز بی حسین.س باشه

حسین جانم…۴