#تصنیف_روضه
#حضرت_رقیه.س
#شب_سوم
#عالیه_رجبی
#حلقه_ادبی_ریّان

باچشمای گریون
میون بیابون
میلرزه رقیه
شده ناتوون

لگد خورده پهلوش
ورم کرده بازوش
باگوشای پاره
شده نیمه جون

چه دردی کشیده
روخارا دویده
نشسته یه گوشه
گرفته زبون

بابای غریبم
غمت شد نصیبم
شده التماسم
که پیشم بمون

کنارم بشینی
میتونی ببینی
رد دستاشونو
روی صورتم

میخوام ب ب با با
بگم س سخته ا ا م ما
زبونم میگیره
توی صحبتم

ترک رو لبامه
غمی تو نگامه
بدون تو بابا
پراز حسرتم