محرم۹۷-علی_اصغر.س-غزل_مرثیه-شهید بعدی این دشت انتخاب شده

#غزل_مرثیه
#شب_هفتم
#مناسب_واحد
#میترا_سادات_دهقانی

شهید بعدی این دشت انتخاب شده
بیا رباب بیا خانه ات خراب شده

مگر نخواسته ای گریه اش تمام شود
دعای هر شبت امروز مستجاب شده

کجاست شانه ی پهن و قد بلند حسین!؟
که کوه قامت او مثل شمع آب شده

زمین که هیچ دل آسمان که هیچ، خدا
دلش برای تو و طفل تو کباب شده

رباعی است اگر عمر او ولی داغش
قصیده ای ست که هر بیت آن کتاب شده