محرم۹۷-علی_اصغر.ع-روضه_کوتاه-نرسد ،کاش که در چله ی او گیر کند

#حضرت_علی_اصغر.ع
#شب_هفتم‌
#روضه_کوتاه
#عالیه_رجبی

نرسد ،کاش که در چله ی او گیر کند
نکند تیر بیاید به گلو، گیر کند
تانیفتد به سر خاک ،سر طفل رباب
کاش بر نیزه به اندازه ی مو گیر کند