#مناجات_با_امام_حسین.ع

#مناسب_تمام_دهه

#مناسب_واحد

#حاج_محمد_صممیمی

شب نشین تو امید سحرش بیشتر است

فطرس از هر چه مَلَک بال و پرش بیشتر است

می‌گدازد همه ر‌ا پایِ پریشانیِ تو

هر که او داغ دل شعله‌ورش بیشتر است

خطر آلوده ترین تجربه عشق است اما

عشق در کار نباشد خطرش بیشتر است

آنقدر غرق توام، از همه جا بی‌خبرم

لذت بی‌خبری از ضررش بیشتر است

اوجِ من لحظه‌ی زیبای صدا کردن توست

نخل، بالای سرش برگ و برش بیشتر است

سال‌ها در دل من یاد حرم خواهد ماند

یادگاری به روی سنگ اثرش بیشتر است