محرم۹۷-حضرت_علی_اصغر.ع-غزل_مرثیه-حماسی-به جوش آمده خونم ازاین ستم مادر

#حضرت_علی_اصغر.ع
#شب_هفتم
#مناسب_واحد
#غزل_مرثیه
#حماسی
#وحید_عظیم_پور
#حلقه_ادبی_ ریّان

به جوش آمده خونم ازاین ستم مادر
مرافقط بسپاریدروی دست پدر

مراخلاص بکن ازدرون گهواره
لباس رزم بده تاشوم علی اکبر

به گریه هام صدا میزنم بنفسی انت
که دردفاع حرم بی بهاست این حنجر

اگرنمانده دگریار میشوم یارش
سپرندارد اگر میشوم براش سپر

چنان کنم که به گردم مبارزی نرسد
گمان کنندهمه زاده شددوباره قمر

کلیم میشوم و دست میبرم به عصا
خلیل میشوم ودست میبرم به تبر

به نام نامی پروردگارنام علی
آهای بیسروپاهامنم علی اصغر

به نام من شده مجذوب میثم تمار
به نام من زده شمشیر مالک اشتر

به نام من شده سلمان فارسی منا
علی عالی اعلی ست جدمن حیدر

به دست کوچک من ذره نورمیگیرد
وماه میشودومیرود به بالاتر

منم که از نفسم زنده اند عیسی ها
منم کسی که فلج میدهدشفابه نظر

به حرمله برسانید حیدرآمده است
اگرندیده ببیند علیست کیف بشر

به روی دست حسینم چنان که روز غدیر
نشسته دست علی روی دست پیغمبر

بیار تیر و مرا بی سر حسینم کن
که در طریقت ما قیمتی ندارد سر