#حضرت_علی_اکبر.ع
#شب_هشتم
#واحد_سنگین
#پاشو_علمدار
#سعید_حمیدیان_فر
#حلقه_ادبی_ریّان

بالا بلندم
کو قامت رعنات بابا
بسته شده چشات بابا
ببین چجوری پیر شدم من
هر جوری بود از خیمه ها بالاسرت رسیدم
هرجای صحرا رو زمین پیکرتو میدیدم
پاشو بابا
بوسیدنت از سرتا پا
تموم تیغ و دشنه ها
نمونده جای سالمی
برای بوسه ی بابا
ولدی علی. علی الدنیابعدک العفا
……
عمه رسیده
از خیمه ها پاشو بریم
تو رو خدا پاشو بریم
هو میکنن اینجا باباتو
بابای پیرت و ببین
محاسنش پراز خونه
میون این نامحرما
عمه نباید بمونه
پاشو بابا
رسید به گوش آسمون
ناله ی چشمای ترم
میون این عبا باید
تنت رو خیمه ببرم
ولدی علی . علی الدنیا بعدک العفا