محرم۹۷-حضرت_علی_اکبر.ع-غزل_مرثیه-علی سیرت حسن طینت محمد خو علی اکبر

#حضرت_علی_اکبر.ع
#شب_هشتم
#غزل_مرثیه
#مناسب_واحد
#مهدی_کبیری
#حلقه_ادبی_ریّان

علی سیرت حسن طینت محمد خو
علی اکبر
که در صورت نمیزد با پیمبر مو علی اکبر

حسین ازبس که بیتاب پیمبربود حق میخواست
شود پیغمبری دیگر برای او علی اکبر

دوپایش پلکان عرش بر روی زمین میشد
چو میزد پیش پای عمه اش زانو علی اکبر

و دشمن میهراسد از دَم اَینَ تَفرّویش
که باسربند حیدر میکند هوهو علی اکبر

برای کشتن لشکربه شمشیر احتیاجی نیست
که جای تیغ دارد تیزی ابرو علی اکبر

شبیه شیشه ی عطری که پاشیده ست در میدان
تمام تیرها را میکند خوش بو علی اکبر

جوانان بنی هاشم به دقت جستجو کردند
که قطعه قطعه پیدا میشد از هر سو علی اکبر