محرم۹۷-شب_دهم-غزل_مرثیه-گفته بودند که تنها. زدنت کافی نیست

#امام_حسین.ع
#شب_دهم
#غزل_مرثیه
#عالیه_رجبی
#حلقه_ادبی_ریّان

گفته بودند که تنها. زدنت کافی نیست
اینکه در خاک بغلطد بدنت کافی نیست

پیش اینها که به خون تن تو تشنه شدند
تیرهایی که نشسته به تنت کافی نیست

با سرِ نیزه به جان بدنت افتاده
او که میگفت مقطّع شدنت کافی نیست

تابسوزد جگر مادرتو در گودال
زدن نیزه میان دهنت کافی نیست؟؟

شمر با چکمه لگد کرد پرت را….. ای وای
پشت و رو کرد تنت را که سرت را…… ای وای