امشب دلا بی تابه

تو میری و من جون می دم

دلنگرونم کجا میری ای امیر زینب

حالم رو کسی نمیدونه

ریخته کی بهم یاس فاطمه قد و بالاتو

مشکا می‌رن یکی یکی رو دوش سقا