ساعت هیئت

بارون، وقتی میاد از آسمون

زیر پرچم اسمت شک ندارم

اومدم رو بزنم بهت بگم

تا وقتی بچه های من زنده ان

چشمام و می بندم به هوای حرمت

به این خونه تنها تعلق دارم