آدم زمینی شد ولی اینجا

من اولین باری که گریه کردم

شنیدم یه زمانی تو مدینه

یه کم برام از خودتون بگو

خیلی دلم تنگ شده واست بابا

آدم زمینی شد ولی اینجا

هر روز من دور از تو آشوبه