امشب سر تو ‌آمده به دیدن من

خوش آمده‌ای به شام نشکفتن من

در بغض فقط فقط فقط هق هق کرد

یک روضه کفایت کند اینجا تنها

آه از دل این تاک مصیبت دیده