مُحرِم شدند او وعظ والارتبه‌ای خواند

بیرون دویدم من ز خیمه، گریه کردم