صدای تشنگی در خیمه مشک

خیلی دلم تنگ شده واست بابا

آدم زمینی شد ولی اینجا

هر روز من دور از تو آشوبه

کودکی کرده اند دوشادوش