غرقِ تب! افتاد از تاب و توان بعد از پدر

تو یادگار حسینی که کربلا دیدی