ساعت هیئت

در حرم وارد شد و با گریه بر در بوسه زد

بارون، وقتی میاد از آسمون

گر به شأنت واژه ها دارد روایت میشود

زیر پرچم اسمت شک ندارم

اومدم رو بزنم بهت بگم

سنگین تر از غمت آقا

چشمام و می بندم به هوای حرمت

به این خونه تنها تعلق دارم