دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه دهم

چطور میتوانیم به هنر بپردازیم در حالی که جهان در شرایطی به سر می برد که اگر انسان تمام وقت هم کار کند، دخلش به خرجش نمی رسد.

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه نهم

اساسا شعر کلاسیک یک رویداد فرمی است. در هنگام نوشتن پیرنگ از نظریه پردازی بپرهیزیم.

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه هشتم

در حوزه ی ادبیات، فردی که تنها با تکیه بر استعداد و پشتکار و بدون داشتن "سواد" به جایی رسیده باشد وجود ندارد، شاعرانی مانند مرحوم نیما و مرحوم فروغ و ... همگی تالیف داشته اند.

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه ششم

عشق باعث تحمل رنج می شود و چون ما قرار است برای رشد سختی بکشیم و عشق تحمل سختی را برایمان آسان می کند

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه پنجم

نقطه ی صفر رنج  مماس با نقطه ی صفر رشد است .

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه چهارم

باید قبل از شعر شخصیت های شعرتان را جداگانه بنویسید و ویژگی های شخصیت خود را بنویسید تا شخصیت پردازی برای ذهنتان ملکه بشود و بتوانید در شعرتان رفتار های مناسب با شخصیت بسرایید

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه سوم

در دوره معاصر در کنار فلسفه – که از فروید شروع شد - مفهومی بنام…

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه دوم

پیرنگ را یا انتخاب میکنیم یا میسازیم ؛ بین انتخاب تا ساختن پیرنگ، طیفی از تألیف تا تلخیص وجود دارد. این که چقدر از روایتمان را خودمان ساختهایم یا چه مقدار را انتخاب کردهایم، مشخص میکند که در کجای طیف قرار داریم.