روی دستام آروم بخوابه لالایی

دنبالت می‌گردم لا به لای رمل بیابون

آه میون این غربت و زاری

تا وقتی که بوده همین بوده

میپیچه صدای جرس