مشکا می‌رن یکی یکی رو دوش سقا

شبا تا سحر از غصه

سیاه‌پوشه خونه ها با بیرق یا عباس

زیر سایه‌ی سکوت سنگین صحرا

با دستایی که لرزونه

گل من چرا نمیخوابی

عهد کردم جدا نشم از تو