صدای تشنگی در خیمه مشک

توی گهواره خوابیدی یا بیداری

از میدون هر بار که بر میگردی

کودکی کرده اند دوشادوش