قدر امروز و بدون

هم سنگی رو از پیش پاهات بر نداشتم

دست خالیم رو اگه زدم به این قلب شکستم

ای که ذکرت ضربان قلبمه

میون این همه غم و غصه فقط

دلمون قرصه امشب

قاسم بمیرم عمو

با این زنجیر

آدم رسید خاتم رسید

یکسال همه روزا رو شمردم