آدم زمینی شد ولی اینجا

تو میری و من جون می دم

به تو وابسته ام تو کل عالم

اى مهربونتر از پدر و مادرم

من اولین باری که گریه کردم

شنیدم یه زمانی تو مدینه

آدم زمینی شد ولی اینجا