آه میون این غربت و زاری

میپیچه صدای جرس

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

رسیدم نگو دیر شده عزیزم

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

تسبیح تربت که همرامه

جایی دلم غیر حرم آروم نمیشه