دلنگرونم کجا میری ای امیر زینب

به احترام اسم تو قیام میکنم

میون اون شلوغیا

هرجایی از مسیرت

چه کار خوبی کردی که پیش من آخر اومدی

حال و هوای سینه ها رو

موج میزنه موج میزنه