خنجر، خنجر، دوباره خنجر، خنجر

باید گریست چاره به جز خون دیده نیست

هنوز شصت و یک هجری است و عاشوراست

بهشت نوری و سرشار از ریاحینی

ای قامت قیام همه انبیاء دهر

سکوت ماند و بلندای ناله‌ای جانکاه

از این گهواره آزادی مبارک

خدا پشت و پناهت شیر غیرت

سه شعبه آتیشی شد پرحرارت

سرت شد غرق خون بالای نیزه