ریخته کی بهم یاس فاطمه قد و بالاتو

خلق و خلق تو کاملا شبیه به پیغمبر

بند قنداقه دیگه تو نبند دست و پاهامو

دنیا تاره یا نور چشم من کم شده

شب بود و خیره چشمام به آسمون تیره

از علقمه صدای غریبی

گریه نیست این صداها بابا برات رجز خونم

چه معطر شده دشت