رسیده است به هر سینه داغ ماتم تو

هر روز من دور از تو آشوبه