تصنیف ترانه شب دوم ورود کاروان | میترا سادات دهقانی | خشکه لب آسمون

شب دوم ورودکاروان شعر چارپاره تصنیف ترانه میترا سا…