آدم زمینی شد ولی اینجا

آدم زمینی شد ولی اینجا

از همون قدیم مادرم

لشکر و ماه ستاره ها

دل شوره ای گرفته قلب زارم