نوشته‌ها

غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر: لیلا علیزاده || با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد

/
شب اول حضرت مسلم شعر غزل لیلا علیزاده با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد …

غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر : منصوره محمدی مزینان || کوفه‌ پر است‌ از مردم ‌نامرد برگرد

/
شب اول حضرت مسلم شعر غزل منصوره محمدی مزینان کوفه‌ پر ا…