نوشته‌ها

غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر : منصوره محمدی مزینان || کوفه‌ پر است‌ از مردم ‌نامرد برگرد

/
شب اول حضرت مسلم شعر غزل منصوره محمدی مزینان کوفه‌ پر ا…