نوشته‌ها

چارپاره شب سوم حضرت رقیه | میتراسادات دهقانی || توی خرابه هرشب

شب سوم حضرت رقیه.س شعر چارپاره تصنیف روضه میترا سا…

تصنیف ترانه شب دوم ورود کاروان | میترا سادات دهقانی | خشکه لب آسمون

شب دوم ورودکاروان شعر چارپاره تصنیف ترانه میترا سا…