نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-مهدی قربانی

وقتی که تنش غرقِ به خون رویِ زمین بود انگار زمین حلقه شد او  مثلِ نگین بود ا…