نوشته‌ها

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه نهم

اساسا شعر کلاسیک یک رویداد فرمی است. در هنگام نوشتن پیرنگ از نظریه پردازی بپرهیزیم.

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه سوم

در دوره معاصر در کنار فلسفه – که از فروید شروع شد - مفهومی بنام…

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه دوم

پیرنگ را یا انتخاب میکنیم یا میسازیم ؛ بین انتخاب تا ساختن پیرنگ، طیفی از تألیف تا تلخیص وجود دارد. این که چقدر از روایتمان را خودمان ساختهایم یا چه مقدار را انتخاب کردهایم، مشخص میکند که در کجای طیف قرار داریم.