محرم۹۷-مناسب_تمام_دهه-غزل-مناسب_واحد

#مناجات_با_امام_حسین.ع
#مناسب_تمام_دهه
#غزل
#مناسب_واحد
#میترا_سادات_دهقانی

تا که بیاید بر تن من جامه ای از اشک
آهسته می خوانم زیارتنامه ای از اشک
.
فردا که از پرده درآید چهره ها، آقا
بر عیب های من بپوشان جامه ای از اشک
.
در مکتب عشق تو دل شرط است، چون لرزید
طفل دبستان می شود علامه ای از اشک
.
در سوگت ای خورشید تابان چهارده قرن است
بر روی سر دارد جهان عمامه ای از اشک
.
صحن و سرایت دور و من هر شب می اندازم
در صندوق پستی هیئت، نامه ای از اشک