خونه ای که نورِ اهلش، منبعِ برایِ خورشید

عطری که از خاک مزارت پخش می‌شه

انگار تموم خونه غمباره 

تا وقتی بودی بابا چه احترامی داشتم

حرف مادرم هنوز تو گوشمه

پر شده جام آسمون از اشک

سنگین تر از غمت آقا