غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر: لیلا علیزاده || با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد

شب اول حضرت مسلم شعر غزل لیلا علیزاده با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد …