چارپاره طلیعه محرم شب اول | شاعر : منصوره محمدی مزینان | باد داره هو هو میکشه

شب اول طلیعه محرم شعر چارپاره محرم ۹۸ منصوره محمدی مزینان با…