چارپاره شب سوم حضرت رقیه | میتراسادات دهقانی || توی خرابه هرشب

/
شب سوم حضرت رقیه.س شعر چارپاره تصنیف روضه میترا سا…

تصنیف ترانه شب دوم ورود کاروان | میترا سادات دهقانی | خشکه لب آسمون

/
شب دوم ورودکاروان شعر چارپاره تصنیف ترانه میترا سا…

ترانه طلیعه محرم شب اول | شاعر: میترا سادات دهقانی ||پر شده جام آسمون از اشک

طلیعه محرم شب اول شعر ترانه شاعر : میترا سادات دهقانی پر …