نظر کن بر دلم من بی پناهم

بابایی سلام آخر اومدی

خیز از جا ای علمدار سپاهم

صلی الله علیک یا خامس ال الله