سری که روی نیزس پشت سرو نگاه میکنه

اومدم رو بزنم بهت بگم

بهترین حالم توی هیئته

بنوسید روی سنگ قبرم

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

پرچم بزنید کوچه هارو

هییت امام حسین بهترین جا برامونه

رسم ارباب و نوکر اینه