هر کس به نوعی نوکری میکنه

سپاه دشمن خبر دار ایستاده

می زنم سر به این آستان بهشت

بیا و منم مثل علی اکبرت آقا بغل بگیر

تو حیدری خلقا شبیه پیغمبری