میون اون شلوغیا

بعد سه چار ماه تازه امشب

گریه نیست این صداها بابا برات رجز خونم

چه معطر شده دشت

روی نیزه بودی بابا

مادر یه گل سه ساله بیخواب شده