عطری که از خاک مزارت پخش می‌شه

هنوز کودکان تو برای جای خالی‌ات

انگار تموم خونه غمباره 

حرف مادرم هنوز تو گوشمه

پر شده جام آسمون از اشک

هنوز شصت و یک هجری است و عاشوراست