اگه توی غربت شکسته بالم

با اینکه گفتم از عشق از عشق بی نصیبم

بی سرو سامونم

عمو زاده ببین دلم خونه نیا

غم دنیا رو سرم آواره