غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر: لیلا علیزاده || با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد

/
شب اول حضرت مسلم شعر غزل لیلا علیزاده با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد …

طلیعه محرم شب اول | هاتف نیک‌پور + محمدرضا افشان || ماه غم به عشق تو نوشتم رو قلبم

/
شب اول طلیعه محرم هاتف نیک‌پور محمدرضا افشان ماه غم به عشق تو نوشتم رو…

چارپاره طلیعه محرم شب اول | شاعر : منصوره محمدی مزینان | باد داره هو هو میکشه

/
شب اول طلیعه محرم شعر چارپاره محرم ۹۸ منصوره محمدی مزینان با…

غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر : منصوره محمدی مزینان || کوفه‌ پر است‌ از مردم ‌نامرد برگرد

/
شب اول حضرت مسلم شعر غزل منصوره محمدی مزینان کوفه‌ پر ا…