سیزده سالمه ولی از خون حیدرم

با نوای یاحسین کوه کشته ها سازم

من اولین باری که گریه کردم

وسط راه شد و از غم

چه معطر شده دشت

آخه انصافه نذاری من برم عمو